Οι μοιραίες εξαιρέσεις από την ανταλλαγή πληθυσμών του 1923

 Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος