Μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενίσχυση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών συστημάτων

Από τα μέσα της τελευταίας δεκαετίας η βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων έχει εξελιχθεί σε σημαντικό στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενίσχυση της αξιολόγησης θεωρείται βασικό μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Θέματα, όπως ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της ΕΕ στον τομέα της αξιολόγησης των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων, τι είδους αξιολόγηση και τι μέσα θα πρέπει να αναπτυχθούν μέσω ενός κοινοτικού επιπέδου προγραμμάτων και δράσεων και πώς η ΕΕ πρέπει να συνεργαστεί με διεθνείς φορείς, όπως ο ΟΟΣΑ,  συγκαταλέγονται στο πακέτο των σημαντικότερων στρατηγικής σημασίας ζητημάτων στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 Η μελέτη  – πατήστε στον σύνδεσμο για να διαβάσετε όλη μελέτη – πραγματοποιήθηκε ύστερα από αίτημα της  Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στοχεύει στη διερεύνηση των δυνατοτήτων της περαιτέρω ανάπτυξης του εκπαιδευτικού συστήματος αξιολόγησης στην ΕΕ με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και εξωτερικών θεσμών, όπως πχ ο ΟΟΣΑ. Το στοχευμένο κοινό αυτής της μελέτης αφορά τους εμπειρογνώμονες – σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο – που βρίσκονται στα κέντρα λήψης αποφάσεων.