“Ο Αναπτυξιακός Νόμος της Ελλάδας”, εκδόσεις Κέρκυρα – Economia Publishing